Obchodné podmienky pre e-shop

1. Všeobecné ustanovenia

  • Nákup v našom internetovom obchode môžu uskutočňovať fyzické ako aj právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
  • Zaslaním objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito VOP.
  • Predávajúci: Gabriela Vagundová, Tovarnícka 452, 95501 Topoľčany, Ičo: 44622155, Dič:1080304071
  • Orgán dohľadu : Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, P.O.Box 49A, Staničná 9,95050 Nitra 1, odbor technickej kontroly a ochrany spotrebiteľa,t.č.037/7720001, email nr@soi.sk
  • Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
  • Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu:www.rustick.sk

2. Objednávanie tovaru

2.1 Tovar si môže kupujúci objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode, prípadne si môže kupujúci tovar objednať emailom na adrese: info@rustick.sk, poprípade telefonicky na tel. č. infolinky

2.2 Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Najneskôr do 24 hodín v pracovné dni sa predávajúci skontaktuje s kupujúcim. Overí objednávku, spôsob dopravy, prípadne upraví sumu za dopravu a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.

2.3 Predávajúci si vyhradzuje právo použiť ilustračné obrázky vo svojom eshope.

2.4 Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho s kupujúcim, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u kupujúceho. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje s dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

2.5 Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

2.6 Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, email, fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, objednávka prostredníctvom eshopu tieto podmienky spĺňa automaticky. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru.

3. Platobné podmienky a ceny

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

bankovým prevodom, na dobierku a platbou v hotovosti a to podľa typu odberu.

Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 10 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra daňový doklad. Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.
Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách. Všetky ceny sú uvádzané s DPH. Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode, v čase objednania tovaru okrem tlačových chýb.

4. Dodacie podmienky

4.1 Tovar bude odoslaný kupujúcemu od 1 do 30 pracovných dní od potvrdenia objednávky.

4.2 V prípade, že pri vybranom tovare predávajúci určí dlhšiu dodaciu lehotu, tovar bude dodaný podľa tohto termínu.

4.3 Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

4.4 Pri preberaní produktu je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne porušená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

4.5 Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďaľších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, je tovar majetkom predávajúceho!

4.6 Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

5. Vrátenie tovaru / Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1 V súlade s ustanovením § 7 odst. 1 a Zákona o ochrane spotrebiteľa, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

5.2 V súlade s ustanovením § 7 odst. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa, v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru, tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

5.3 Pri odstúpení od zmluvy zo strany kupujúceho, je kupujúci povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť a adresu prevádzkarne predávajúceho t.j. Gabriela Vagundová, Tovarnícka 452, 955 01 Topoľčany alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

5.4 V súlade s ustanovením § 7 odst. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa, kupujúci berie na vedomie, že od kúpnej zmluvy nie je možné odstúpiť v prípade ak:
- predaný tovar bol upravený podľa špeciálnych požiadaviek kupujúceho,
- dodaný tovar bol neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
- po dodaní tovaru bol porušený uzavretý ochranný obal tovaru, následkom čoho nie je vhodné tovar vrátiť z hygienických dôvodov.

5.5 Pri odstúpení od zmluvy kupujúci vyplní formulár na odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy, v ktorom vedie kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Kupujúci môže vyplnený, podpísaný a oskenovaný formulár odoslať vopred e-mailom na emailovú adresu info@rustick.sk a jeho originál je povinný poslať spolu s vráteným tovarom na adresu prevádzkarne predávajúceho, t.j. . Formulár na odstúpenie kúpnej zmluvy nájdete nižšie.

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy
Súbor na stiahnutie

5.6 V prípade, ak kupujúci už prevzal objednaný tovar, vráti ho, pokiaľ je to možné, v originálnom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar použitý, poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, uhradiť zo sumy, ktorá bola ohradená kupujúcim za objednaný tovar. Resp. ak nie je možné tovar opraviť a uviesť ho do pôvodného stavu, predávajúci má právo zodpovedajúcim spôsobom znížiť sumu, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

5.7 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi kúpnu cenu tovaru. V prípade odstúpenia od zmluvy všetkých druhov objednaného tovaru, predávajúci vráti kupujúcemu aj náklady na dopravu, ktoré boli súčasťou kúpnej ceny. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený.

5.8 Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu,a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.9 Tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od zmluvy, nie je možné vymeniť za iný.

6. Reklamácie

6.1 Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.

6.2 Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady, Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.

6.3 Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, v originálnom obale.

6.4 Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu sa nevracajú.

6.5 Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.

6.6 Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

6.7 Pri reklamácii je vždy potrebné predložiť poškodený tovar s dokladom o doručení zásielky. Pri používaní tovaru je potrebné dodržiavať správne postupy a starostlivosť s ohľadom na daný materiál a s ohľadom na čo je daný tovar určený.

6.8 Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov Ministerstvo hospodárstva SR - Ochrana spotrebiteľa:

Ministerstvo hospodárstva SR - Ochrana spotrebiteľa
http://www.economy.gov.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s

Zoznam registrovaných európskych centier:
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm

7. Osobné údaje a ich ochrana

7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo  telefónu a emailovú adresu.
7.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO,číslo telefónu a emailovú adresu.
7.3. Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti Moje údaje.
7.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej  len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
7.5. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11ods. 1 zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií  o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.
7.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
7.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.
7.8. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje vždy osobitne na základe súhlasu kupujúceho a zároveň zabezpečí, aby sa tieto osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané za účelom plnenia kúpnej zmluvy.
7.9. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 10.5 týchto reklamačných a obchodných podmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci o splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
7.10. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok,
b) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,
d) že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ,číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou,
e) že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť,
7.11. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.
7.12. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
b) účel spracúvania osobných údajov,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:
i) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
ii) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8ZnOOÚ,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
e) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov
i) poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je  Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
ii) informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje
poskytnuté,
iii) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje  sprístupnené,
iv) formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
v) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos
osobných údajov,
g) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
h) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
i) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.
7.13. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
7.14. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g)ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazovo neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
7.15. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote ako je uvedené v týchto Obchodných podmienkach. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.
7.16. Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.
7.17. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
7.18. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. týchto obchodných a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.
7.19. Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 28ods. 2 ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.
7.20. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

GLS General Logistics System s Slovakia s.r.o.
Budča 1039
SK-962 33 BUDČA
IČ-DPH / VAT no.: SK2021797140;
(prepravca)

Tatra banka, a.s.
http://www.tatrabanka.sk
Hodzovo namestie 3, 811 06 Bratislava 1 
ICO: 00 686 930
Zapisana v obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I
Oddiel: Sa, vlozka cislo: 71/B
(v prípade platby kartou)

Orgándohľadu : Inšpektorát SOI pre Nitriansky, P.O.Box 49A, Staničná
9,95050 Nitra 1, odbor technickej kontroly  ochrany
spotrebiteľa,t.č.037/7720001, email nr@soi.sk

Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR.
Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov Ministerstvo
hospodárstva SR- Ochrana spotrebiteľa:
http://www.economy.gov.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr//146956s

Zoznam registrovaných európskych centier:
http://ec.europa.eu/consumers/solvingconsumer disputes/non-judicial redress/ecc-net/index en.htm


7.21. Informačné systémy elektronického obchodu predávajúceho sú zaregistrované v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.o ochrane osobných údajov, č. 84/2014.

8. Záverečné ustanovenia

8.1 Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

8.2 Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z. z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

8.3 Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianského zákonníka.

8.4 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku - telefonickú, vrátane ručne vypísanej objednávky, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01.05.2015